XVI International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

October 12-15, 2009, Tomsk, Russia

Author's Index

Author: Reyno V.V. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)

List of reports:

 1. V.V. Reyno, V.M. Sazanovich, R.Sh. Tsvyk, M.V. Sherstobitov (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  Results of experimental researches of fiery tornados
 2. V.V. Reyno, V.M. Sazanovich, R.Sh. Tsvyk (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  Of experimental researches the results of ground forest fires
 3. A.M. Grishin, V.Т. Kuznetsov, E.L. Loboda, A.I. Filkov (Tomsk State University, Tomsk, Russia), V.V. Reyno (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  Physical modelling of field and steppe fires in natural conditions
 4. M.Yu. Arshinov, N.N. Botygina, V.V. Reyno, S.L. Odintsov (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  Base experimental complex

Back