The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 01-05, 2019, Nizhny Novgorod

Program

1 July 2019, Monday

 • 08:00
  Registration of participants.
  Chairman: Dr. Evgeniya N. Starikova.
 • 10:30
  Opening ceremony.
  Chairman: Dr. Valery I. Perevalov.
 • 11:00
  Invited Lectures. А.
  Chairman: Dr. Valery I. Perevalov.
 • 13:00
  Lunch.
 • 15:00
  Oral session. B.
  Chairman: Prof. Vladimir G. Tyuterev.
 • 16:30
  Coffee-break.
 • 17:00
  Poster session. С.
 • 20:00
  Party.

2 July 2019, Tuesday

 • 09:00
  Invited Lectures. D.
  Chairman: Prof. Leonid A. Surin.
 • 10:30
  Coffee-break.
 • 11:00
  Oral session. E.
  Chairman: Dr. Alain Campargue.
 • 13:00
  Lunch.
 • 15:00
  Invited Lectures. F.
  Chairman: Prof. Stephan Schlemmer.
 • 17:00
  Poster session. G.

3 July 2019, Wednesday

 • 09:00
  Invited Lectures. H.
  Chairman: Prof. Asen Pashov.
 • 10:30
  Coffee-break.
 • 11:00
  Oral session. I.
  Chairman: Prof. Andrei V. Nikitin.
 • 13:00
  Lunch.
 • 15:00
  Excursion.
 • 20:00
  Banquet.

4 July 2019, Thursday

 • 09:00
  Invited Lectures. J.
  Chairman: Prof. Nikolai N. Filippov.
 • 10:30
  Coffee-break.
 • 11:00
  Oral session. K.
  Chairman: Dr. Iouli E. Gordon.
 • 13:00
  Lunch.
 • 15:00
  Invited Lectures. L.
  Chairman: Prof. Andrey V. Stolyarov.
 • 16:00
  Coffee-break.
 • 17:00
  Poster session. M.
 • 20:00
  Cultural program. Ship cruise.

5 July 2019, Friday

 • 09:00
  Invited Lectures. N.
  Chairman: Prof. Robert Gamache.
 • 10:30
  Coffee-break.
 • 11:00
  Oral session. O.
  Chairman: Dr Mikhail Yu. Tretyakov.
 • 13:00
  Closing ceremony.
  Chairman: Dr. Valery I. Perevalov.
 • 13:15
  Lunch.