XXVI International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

July 06-10, 2020, Moscow

Plenary Reports

 1. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N., Poznakharev E.S.
  THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF COMMUNICATION SYSTEMS IN RUSSIA  
 2. Vasilyev R.V., Artamonov M.F., Beletsky A.B., Zherebtsov G.A., Komarova E.S., Medvedev A.V., Medvedeva I.V., Mikhalev A.V., Podlesny S .V., Ratovsky K.G., Syrenova T.E., Tashlykov V.P., Tkachev I.D.
  INTEGRATED OPTICAL AND RADIOPHYSICAL RESEARCHES OF THE EARTH'S ATMOSPHERE. OPPORTUNITIES OF EXISTING AND NEW INSTRUMENTS ISZF SB RAS  
 3. Romanovskii O.A.
  Laser remote gas analysis of the atmosphere  
 4. Gavrolov B.G., Zetser Yu.I., Poklad Yu.V., Ermak V.M., Rybakov V.A., Lakhov A.N., Egorov D.V., Ryakhovskiy I.A.
  Radiophysical measuring complex of "Mihnevo" geophysical observatory IDG RAS