XXVI International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

July 06-10, 2020, Moscow

 1. Belov V.V., Tarasenkov M.V., Abramochkin V.N., Fedosov A.V., Kudryavtsev A.N., Poznakharev E.S. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF COMMUNICATION SYSTEMS IN RUSSIA  
 2. Vasilyev R.V., Artamonov M.F., Beletsky A.B., Zherebtsov G.A., Komarova E.S., Medvedev A.V., Medvedeva I.V., Mikhalev A.V., Podlesny S .V., Ratovsky K.G., Syrenova T.E., Tashlykov V.P., Tkachev I.D. (Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia)
  INTEGRATED OPTICAL AND RADIOPHYSICAL RESEARCHES OF THE EARTH'S ATMOSPHERE. OPPORTUNITIES OF EXISTING AND NEW INSTRUMENTS ISZF SB RAS  
 3. Romanovskii O.A. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
  Laser remote gas analysis of the atmosphere  
 4. Gavrolov B.G., Zetser Yu.I., Poklad Yu.V., Ermak V.M., Rybakov V.A., Lakhov A.N., Egorov D.V., Ryakhovskiy I.A. (Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
  Radiophysical measuring complex of "Mihnevo" geophysical observatory IDG RAS