The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 1-5, 2019, Nizhny Novgorod

Program (.pdf)