The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 01-05, 2019, Nizhny Novgorod

Local Committee

 1. Tretyakov Mikhail Yu., Dr, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia - Chairman
 2. Odintsova Tatyana, Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia - Secretary
 3. Balashov Aleksandr Andreevich, bachelor, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia; Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia
 4. Koshelev Maxim А., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 5. Kyuberis Aleksandra A., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 6. Makarov Dmitrii S., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 7. Makhnev Vladimir Yu., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 8. Ovsyannikov Roman I., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 9. Vilkov Ilya N., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 10. Zibarova Aleksandra O., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia; Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia
 11. Zobov Nikolay Fedorovich, PHD, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia