XXVII International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

July 05-09, 2021, Moscow

Author's Index

Author: Postylyakov O.V. (Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, Russia)

List of reports:

  1. Zakharova S.A., Davydova M.A., Lukyanenko D.V., Mukhartova Yu.V., Ponomarev N.A., Elansky N.F., Postylyakov O.V.
    Mathematical modeling of space-time distributions of emissions from local anthropogenic sources and emission estimates
  2. Borovski A.N., Gruzdev A.N., Elokhov A.S., Postylyakov O.V., Nikitin S.V., Chulichkov A.I., Bruchkovsky I.I., Kirsanov A.A., Sadovnikov S.A.
    DEVELOPMENT OF DOAS METHODS FOR ATMOSPHERIC COMPOSITION MEASUREMENTS AT THE A.M. OBUKHOV INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Back