The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Participant Organizations

Organization: Voronezh State University, Voronezh, Russia

List of reports:

  1. V.E. Chernov, A.V. Danilyan, A.V. Dolgikh, B.A. Zon (Voronezh State University, Voronezh, Russia), F.B. Dunning (Rice University, Houston, USA)
    Blackbody-radiation-induced photodetachment of dipole-bound anions

Back