The XVII Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 02-07, 2012, Zelenogorsk, St.Petersburg region, Russia

Author's Index

Author: Voronina Yu.V. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)

List of reports:

  1. T.Yu. Chesnokova, B.A. Voronin, Yu.V. Voronina (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia), K.G. Gribanov, V.I. Zakharov (Ural State University, Ekaterinburg, Russia), K.M. Firsov (Volgograd State University, Volgograd, Russia)
    Modeling of the high resolution atmospheric solar spectra in the 1.6-2.4 μm spectral region

Back