The XVIIIth Symposium and School on High Resolution Molecular Spectroscopy

June 30 - July 04, 2015, Tomsk, Russia

Author's Index

Author: Tsvetkov A.I. (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)

List of reports:

  1. M.A. Koshelev, A.I. Tsvetkov, M.V. Morozkin, M.Yu. Glyavin, M.Yu. Tretyakov
    Sub-THz molecular spectroscopy with radioacoustic detection and high-power radiation source  

Back