The XVIIIth Symposium and School on High Resolution Molecular Spectroscopy

June 30 - July 04, 2015, Tomsk, Russia

Organization: Radioastronomical Institute of NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine

List of reports:

  1. S.P.Belov, G.Yu.Golubiatnikov, A.V. Lapinov (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia), V.V. Ilyushin, E.A. Alekseev, A.A. Mescheryakov (Radioastronomical Institute of NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine), J.T. Hougen (National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA), Li-Hong Xu (University of New Brunswick, Saint John, Canada)
    A hot spot in the high resolution spectroscopy of methanol  
Back