The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 1-5, 2019, Nizhny Novgorod

Author's Index

Author: Makhnev V.Yu. (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)

List of reports:

  1. Makhnev V.Yu., Kyuberis A.A., Mizus I.I., Zobov N.F., Polyansky O.L. (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)
    Potential energy surface of HCN/HNC system: current state and progress

Back