XXVII International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

July 05-09, 2021, Moscow

Author's Index

Author: Tkachev I.D. (Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia)

List of reports:

  1. Vasilyev R.V, Artamonov M.F., Beletsky A.B., Medvedeva I.V., Podlesny S.V., Syrenova T.E., Tkachev I.D., Medvedev A.V.
    Optical instruments of the National Heliogeophysical Complex of the Russian Academy of Sciences

Back