The XIV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 06-11, 2003, Krasnoyarsk-Yeniseisk-Krasnoyarsk, Russia

Thursday, July 10

Coffee break. Oral session.