The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 20


 • Invited speaker Markus Sigrist

 • Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev

 • Shui-Ming Hu and Mark Child

 • Mark Child and Michel Vervloet

 • Alexander P. Shkurinov and Oleg Boyarkin

 • Chair Mikhail V. Tonkov

 • Nizhny Novgorod participants and S. Civis

 • Alain Campargue

 • E. Satrikova, A.V.Lapinov and M. Guelin

 • Invited speaker Alain Barbe

 • Vladimir G. Tyuterev and Markus Sigrist

 • Yulya Kalugina in Kozlovka

 • A.P. Kotkov in Kozlovka

 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii

 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii

 • Vyacheslav Zakharov and Alexey Kozodoev

 • Junko Imasu and Ryoichi Imasu

 • Andrey Nikitin and Mikhail V. Tonkov

 • K.I. Arshinov from Vitebsk

 • Excursion in museum of N.I. Lobachevskii

 • Ilya Glebov and Vladimir A. Shuvalov

 • L. Sinitsa, L. Gianfrani, A. Lapinov, M. Koshelev